مشارکت های اجتماعی

EN

کاهش مصرف آب توسط شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز

امروزه با توجه به افزایش چشم گیر مصرف آب در کشور که باعث از بین رفتن سفره های زیر زمینی و آب های شیرین در کشور گردیده است، شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز با طراحی و تولید دستگاه «تست عملکرد کنتور آب» به کمک حل این معضل جدی در کشور آمده است.