International English

کاهش مصرف آب توسط شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز

امروزه با توجه به افزایش چشم گیر مصرف آب در کشور که باعث از بین رفتن سفره های زیر زمینی و آب های شیرین در کشور گردیده است، شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز با طراحی و تولید دستگاه «تست عملکرد کنتور آب» به کمک حل این معضل جدی در کشور آمده است.