ارزشهای محوری شرکت فرآیند ارقام پرداز
FAP Value

ارزشهای محوری شرکت فرآیند ارقام پرداز
  • پایبندی به اصول و معیارهای علمی ، فنی و اخلاقی در تمامی زمینه های خدمات شرکت
  • ارائه صادقانه ی اطلاعات و مشاوره تجهیزات به مشتریان
  • در نظر داشتن اصول “کیفیت و رضایت مشتریان” به عنوان رمز پایداری و پیشرفت
  • ایجاد اثربخشی و بهره وری بالاتر با ارائه ی تجهیزات کارآمد ، نوآورانه و خلاقانه
  • رشد و بالندگی از طریق شایسته سالاری
  • بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان
  • حرکت در مسیر تعالی سازمانی از طریق شناسایی و پایش نتایج ملموس و مبتنی بر شواهد در تمامی ابعاد سازمان

شرکت فرآیند ارقام پرداز

رهبر و پیشرو صنعت آشکارسازی زیرسطحی ایران

یک دنیا تفاوت ، بی نهایت نوآوری®