برندهای ثبت شده
FAP Trade-Mark and Registered Brands

برندهای ثبت شده

OJAN-II

OJAN-I

Electronic Marker System

مارکریاب الکترونیکی تاسیسات

ORAMI-II

ORAMI-TECH

Smart Metal Detector

فلزیاب تاسیساتی هوشمند

CASPI-II

CASPI-TECH

Smart Metal Detector

فلزیاب تاسیساتی هوشمند

FAP SENSE

Water Meter Test Kit

تست کننده پرتابل عملکرد کنتور آب

PERIJA Mini

PERIJA DROID

Smart Water Leak Detector

نشت یاب هوشمند آب

PERIJA PLUS

PERIJA SD

Smart Water Leak Detector

نشت یاب هوشمند آب و میعانات نفتی

LT-8800

Smart Pipe & Cable Locator

لوله یاب کابل یاب هوشمند

FAP APP

FAP APP & Software

نرم افزارهای کاربردی FAP

FAP ACADEMY

FAP Professional Training Center

مرکز آموزش های تخصصی فرآیند ارقام پرداز

LT-8800

Utility Path Logger

Professional Line Tracer APP

اپلیکیشن تخصصی لوله یاب کابل یاب

LT-Sonic

Plastic Water Pipe Locator

لوله‌ یاب خطوط غیرفلزی آب و نشت یاب آب