مشارکت های اجتماعی

EN

نشت یابی شبکه آب با گاز هلیوم

در بسیاری از موارد آشکارسازی نشت شبکه های آب مشکلاتی محیطی و فیزیکی مانع از آشکارسازی صحیح می گردد. محدودیت های نشت یابی با تکنیک های آکوستیک و رادیویی در خطوط لوله آب موجب گردید تا تکنیک های دیگری همچون نشت یابی شبکه آب با استفاده از گازهای خنثی و گازهای سبک همچون هیدروژن و هلیوم  مرسوم شوند. روش نشت یابی شبکه آب با استفاده از گازهای خنثی و سبک (هلیوم) در نشت یابی خطوط شبکه آب با فشار پایین ، نشت یابی خطوط انتقال ، نشت یابی شبکه اصلی ، نشت یابی خطوط با قطر بالا، نشت یابی شبکه های Cooling Water, Fire Fighting  و ... مورد استفاده دارد مستقل از جنس لوله .