مشارکت های اجتماعی

EN

نشانه گذاری الکترونیکی شبکه تاسیسات EMS

نشانه ها یا مارکرهای الکترونیکی قطعاتی الکترونیکی هستند که جهت نشانه گذاری دقیق تجهیزات ، تاسیسات و نقاط حساس مدفون در زیر سطح زمین مورد استفاده قرار می گیرند. محل دقیق شیرهای کنترلی شبکه ، شیرهای کنترل فشار، انشعابات ، درپوش یا CAP، محل تغییرات عمق ، محل تقاطع شبکه با دیگر تاسیسات و ... نقاطی هستند که همواره اطلاع از محل دقیق آنها در زمان های بحرانی یا تعمیرات و توسعه شبکه بسیار حائز اهمیت است.