International English

اصوات نشتی چگونه از طریق خاک منتشر می شوند؟

خاک فرکانس های بالا را با درجه بیشتری نسبت به فرکانس های پایین جذب می کند. برای نمونه صدای هیس یا ووش نشتی یک لوله موجود در عمق 1.8 متری ضعیف بوده و مشابه سکوت شنیده می شود. یعنی تنها فرکانس های پایین شنیده می شوند. صدای نشتی یک لوله مدفون در عمق 90 سانتی متری، بلندتر بوده و از لحاظ فرکانسی، زیرتر است (فرکانس بالاتری دارد).