مشارکت های اجتماعی

EN

مارکر و مارکریاب های مغناطیسی شبکه تاسیسات

مارکر و مارکریاب های مغناطیسی شبکه تاسیسات

مارکر و مارکریاب های مغناطیسی شبکه تاسیسات

نشانه گذاری الکترونیکی نقاط حساس شبکه تکنولوژی EMS نشانه های الکترونیکی شبکه تاسیسات با بیش از 50 سال عمر کارکرد بدون نیاز به باتری در فرکانس های متنوع جهت هر نوع تاسیسات با امکان عملکرد تا عمق 2 متر زیر خاک و آوار.

ویدیوهای های مرتبط