مشارکت های اجتماعی

EN

تجهیزات کاهش هدر رفت آب و آب بدون درآمد – NRW (Non-Revenue Water) equipment

تجهیزات کاهش هدر رفت آب و آب بدون درآمد – NRW (Non-Revenue Water) equipment

تجهیزات کاهش هدر رفت آب و آب بدون درآمد – NRW (Non-Revenue Water) equipment

سهمی از آب تولید شده در هر شبکه تاسیسات آب را به خود اختصاص می دهد، هدر رفت واقعی و ظاهرای شبکه تاسیسات یکی از بزرگترین و پر هزینه ترین چالش های شبکه های تاسیساتی می باشد با این حال مواردی همچون نشت آب و عملکرد نادرست کنتور آب و انشعابات غیرمجاز از مهمترین موارد تشکیل دهنده میزان آب بدون درآمد و هدر رفت آب به شمار می رود.

ویدیوهای های مرتبط