مشارکت های اجتماعی

EN

کالیبراسیون و صدور گواهینامه

کالیبراسیون و صدور گواهینامه

واحد فنی شرکت فرآیند ارقام پرداز کلیه تجهیزات ابزار دقیق و آشکارسازهای زیرسطحی تولیدی و عرضه شده توسط خود را بطور سالیانه پس از تایید مشتریان مورد آزمایش های مرتبط با پروتکل های داخلی کالیبراسیون خود قرارد می دهد. این مهم موجب می گردد کلیه تجهیزات در بالاترین سطح دقت عملکرد و صحت عملیاتی قرار داشته باشند.
گواهی کالیبراسیون از الزامات ایزو و استانداردهای مدیریتی و سازمانی می باشد. در این بخش با خدمات شرکت در این بخش آشنا می شوید.

کلیه تجهیزات آشکارسازی و ابزار دقیق تاسیساتی تولیدی شرکت فرآیند ارقام پرداز با هدف عملکرد در بالاترین سطح دقت و کیفیت مطابق با فرم ها و استانداردهای داخلی این شرکت در بخش های مختلف آزمایشگاهی ، تست میدانی و نرم افزاری تست شده در صورت وجود ایرادت فنی و یا نیاز به ارتقاء نرم افزاری در صورت وجود نسخه جدیدتر پس از اطلاع رسانی به روزرسانی می شوند.

شرکت فرآیند ارقام پرداز پس از اتمام کلیه ی تست ها و گذراندن اندازه گیری های موفق تجهیزات در کلیه مراحل گواهینامه کالیبراسیون تجهیزات مورد تقاضای مشتریان را صادر و ارسال می نماید و نسخه الکترونیکی آن را در پیج اختصاصی مشتریان در باشگاه مشتریان بارگذاری می نماید.

کالیبراسیون و صدور گواهینامه

مرحله 1 از 2

مشخصات فردی