مشارکت های اجتماعی

EN

لوله یاب کابل یاب خطوط غیرفلزی

لوله یاب کابل یاب خطوط غیرفلزی

لوله یاب کابل یاب خطوط غیرفلزی، تکنولوژی GPR یا رادارهای نفوز کننده در خاک جهت اسکن و تصویربرداری از زیر سطح زمین و تکنیک Sound and Acoustic که بر اساس ایجاد ویبریشن بر روی خطوط غیرفلزی آب و گاز عمل می نماید در این بخش معرفی می شوند. لازم به ذکر است شرکت فرآیند ارقام پرداز آمادگی عرضه کلیه برندهای مطرح در حوزه ی لوله یاب کابل یاب های غیرفلزی را داشته و کلیه خدمات آموزشی و پشتیبانی فنی آنها را ارائه می نماید.