مشارکت های اجتماعی

EN

لوله یاب خطوط غیرفلزی آب

لوله یاب خطوط غیرفلزی آب

با افزایش استفاده از لوله های غیرفلزی در تاسیسات آب، یکی از نیازهای صنعت آب و دیگر صنایع، آشکارسازی محل دفن لوله های آب می باشد. مسیریابی لوله های غیرفلزی آب یکی از پرچالش ترین نیازهای صنایع تاسیسات می باشد، راه حل نوآورانه و بسیار موثر برای این مشکل در این بخش پیشنهاد میشود که راه حلی هوشمندانه بوده و با کاربرد دوگانه امکان مسیریابی هر نوع لوله آب حامل جریان آب را مسیریابی کرده و امکان نشت یابی دقیق محل نشت را نیز ممکن می سازد.