مشارکت های اجتماعی

EN

کشف و آشکارسازی محل دقیق نشت های نامرئی شبکه انتقال و توزیع نفت و میعانات نفتی

کشف و آشکارسازی محل دقیق نشت های نامرئی شبکه انتقال و توزیع نفت و میعانات نفتی
نشت یاب های آکوستیک ژئوفن
نشت یاب های رادیویی (کرولیتور)
اسکنرهای راداری زیرسطحی