مشارکت های اجتماعی

EN

کشف و آشکارسازی انشعابات غیرمجاز شبکه انتقال و توزیع نفت و میعانات نفتی

کشف و آشکارسازی انشعابات غیرمجاز شبکه انتقال و توزیع نفت و میعانات نفتی
اسکنرهای راداری زیرسطحی
سامانه مونیتورینگ هوشمند حفاظت پیرامونی و نشت شبکه انتقال
از محصولات این بخش بزودی رونمایی می شود