مشارکت های اجتماعی

EN

عدم حساسیت به دیگر فلزات و تشخیص فلزات آهن ، فولاد و چدن تا عمق 380 سانتیمتر

عدم حساسیت به دیگر فلزات و تشخیص فلزات آهن ، فولاد و چدن تا عمق 380 سانتیمتر
فلزیاب های هوشمند تاسیساتی