مشارکت های اجتماعی

EN

کشف دریچه ها و شیرخط های مفقودی ( با امکان تعیین عمق و تفکیک جنس و … تا عمق 150 سانتیمتر)

کشف دریچه ها و شیرخط های مفقودی ( با امکان تعیین عمق و تفکیک جنس و … تا عمق 150 سانتیمتر)

کشف دریچه ها و شیرخط های مفقودی ( با امکان تعیین عمق و تفکیک جنس و … تا عمق 150 سانتیمتر)

فلزیاب های هوشمند تاسیساتی