مشارکت های اجتماعی

EN

کاهش هدررفت واقعی ، کشف و آشکارسازی محل دقیق نشت های نامرئی شبکه انتقال و توزیع تاسیسات آب

کاهش هدررفت واقعی ، کشف و آشکارسازی محل دقیق نشت های نامرئی شبکه انتقال و توزیع تاسیسات آب

با توجه به تعاریف راهکارهای کاهش آب بدون درآمد ، شرکت فرآیند ارقام پرداز به عنوان پیشرو و رهبر صنعت آشکارسازی زیرسطحی ایران در بخش های ارائه شده در زیر برترین و جامع ترین تکنیک ها ، راهکارها و تجهیزات کاهش آب بدون درآمد و هدررفت آب را ارائه می نماید:

نشت یاب های رادیویی (کرولیتور)
لاگرهای نویز (مونیتورینگ نشت شبکه آب)
اسکنرهای راداری کشف نشت در محیط های صنعتی و زیر بتن مسلح
سیستم مونیتورینگ هوشمند نشت شبکه آب
از محصولات این بخش بزودی رونمایی می شود