مشارکت های اجتماعی

EN

کاهش هدررفت ظاهری ، کشف و آشکارسازی محل دقیق انشعابات غیرمجاز شبکه آب

کاهش هدررفت ظاهری ، کشف و آشکارسازی محل دقیق انشعابات غیرمجاز شبکه آب

با توجه به تعاریف راهکارهای کاهش آب بدون درآمد ، شرکت فرآیند ارقام پرداز به عنوان پیشرو و رهبر صنعت آشکارسازی زیرسطحی ایران در بخش های ارائه شده در زیر برترین و جامع ترین تکنیک ها ، راهکارها و تجهیزات کاهش آب بدون درآمد و هدررفت آب را ارائه می نماید:

آشکارسازی انشعابات غیرمجاز شبکه فلزی آب
آشکارسازی انشعابات غیرمجاز شبکه غیرفلزی آب
GPR     NPL-100