مشارکت های اجتماعی

EN

بازرسی پوشش و تست عایق لوله های انتقال نفت و میعانات نفتی

بازرسی پوشش و تست عایق لوله های انتقال نفت و میعانات نفتی
تست پوشش و عیب یاب عایق لوله و کابل