مشارکت های اجتماعی

EN

بازرسی لایه های زیرسطحی خاک بافت بستر لوله های انتقال نفت و میعانات نفتی

بازرسی لایه های زیرسطحی خاک بافت بستر لوله های انتقال نفت و میعانات نفتی
اسکنرهای راداری زیرسطحی