مشارکت های اجتماعی

EN

انشعابات غیرمجاز در تاسیسات مشترکین خانگی یا تجاری و صنعتی (اغلب در بخش آب و گاها در بخش تاسیسات آب و برق)

انشعابات غیرمجاز در تاسیسات مشترکین خانگی یا تجاری و صنعتی (اغلب در بخش آب و گاها در بخش تاسیسات آب و برق)
اسکنرهای راداری