مشارکت های اجتماعی

EN

انشعابات غیرمجاز در تاسیسات شهری، انتقال آب، انتقال نفت و میعانات نفتی

انشعابات غیرمجاز در تاسیسات شهری، انتقال آب، انتقال نفت و میعانات نفتی
  • انشعابات غیرمجاز در تاسیسات شهری (اغلب در بخش آب جهت مشترکین نیمه صنعتی و یا بخش خدمات)
  • انشعابات غیرمجاز در تاسیسات انتقال آب
  • انشعابات غیرمجاز در تاسیسات انتقال نفت و میعانات نفتی
آشکارسازی انشعابات غیرمجاز شبکه فلزی آب
آشکارسازی انشعابات غیرمجاز شبکه غیرفلزی آب
GPR     NPL-100
آشکارسازی انشعابات غیرمجاز با نشت یاب های رادیویی (کرولیتور)