مشارکت های اجتماعی

EN

آشکارسازی زیرسطحی لوله های فولادی (فلزی) گاز ، آب ، خطوط انتقال در اقطار مختلف با عایق یا بدون عایق

آشکارسازی زیرسطحی لوله های فولادی (فلزی) گاز ، آب ، خطوط انتقال در اقطار مختلف با عایق یا بدون عایق
لوله یاب های خطوط فلزی با تکنولوژی الکترومغناطیس