مشارکت های اجتماعی

EN

آشکارسازی زیرسطحی لوله های غیرفلزی (PE, PVC, GRP ، ازبست …) گاز ، آب … در اقطار مختلف

آشکارسازی زیرسطحی لوله های غیرفلزی (PE, PVC, GRP ، ازبست …) گاز ، آب … در اقطار مختلف
لوله یاب کابل یاب خطوط غیرفلزی (اسکنرهای راداری)
GPR     NPL-100