مشارکت های اجتماعی

EN

وبینار تخصصی چرخه معیوب آب بدون درآمد و مکانیسم نشت آب

با افزایش تقاضا و محدودیت منابع آب، بازار آب به عنوان ابزاری کارآمد برای مدیریت پایدار این ماده حیاتی مطرح میشود. این سیستم با ایجاد روشی برای قیمتگذاری و مبادله حقابه ها، به تخصیص کارآمدتر آب بین ذینفعان مختلف، تشویق به مصرف بهینه و حفظ منابع آب برای نسلهای آینده کمک میکند. مزایای بازار آب شامل افزایش کارایی تخصیص آب، تشویق به مصرف بهینه، ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی و افزایش پایداری منابع آب میشود. با این وجود، چالشهایی مانند فقدان قوانین و مقررات مناسب، کمبود اطلاعات و داده ها و مقاومت ذینفعان پیش روی این سیستم وجود دارد. با برنامه ریزی دقیق، تدوین قوانین و مقررات مناسب و جلب مشارکت ذینفعان، میتوان از مزایای بازار آب برای مدیریت پایدار منابع آب در شرایط کم آبی و تقاضای رو به رشد بهرهمند شد.

ایجاد بازار آب در ایران، گامی نو در جهت تخصیص کارآمدتر منابع آب و مدیریت پایدار این عنصر حیاتی در شرایط کم آبی و تقاضای رو به رشد است. این سیستم با مزایایی مانند ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی و کاهش تنشهای آبی، میتواند به نفع تمام ذینفعان، از جمله کشاورزان، صنایع و مصارف خانگی باشد. با اتخاذ تدابیر مناسب و جلب مشارکت ذینفعان، میتوان از مزایای بازار آب برای تخصیص عادالنه تر آب، حفظ منابع آب برای نسلهای آینده و گذار به سوی مدیریت پایدار منابع آب در ایران بهره مند شد.

در این سری از خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران در «وبینار تخصصی چرخه معیوب آب بدون درآمد و مکانیسم نشت آب» مهندس محمدرضا عزیزی موسس و مدیرعامل شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز در سر فصل های چرخه آب بدون درآمد، حداقل هدر رفت قابل دستیابی، مکانیسم نشت آب و راه‌کارهای اجرایی توضیحاتی را ارائه دادند.

جهت مشاهده کامل می‌توانید فایل کامل خبرنامه را دانلود و مطالعه نمایید.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp