مشارکت های اجتماعی

EN

سمینار و وبینارهای تخصصی

Seminar & Webinar

سمینار و وبینارهای تخصصی

با هدف انتقال و تبادل دانش و تجربیات، شرکت فرآیند ارقام پرداز سالیانه مطابق با تقویم سالیانه خود ، سمینارها و وبینارهایی در سطح کشور برگزار می نماید. کارشناسان، مدیران و متخصصین شرکت های، فرآیند ارقام پرداز ، Fujitecom Inc. ژاپن ، Merytronic Inc. اسپانیا و… دستاوردهای تحقیقات و فعالیت سالیانه خود را ارائه می نمایند. انتقال دانش و تشریح فن آوری ها و بررسی راهکارهای جدید و آموزش از اهداف این سمینارها می باشد.
در این بخش جدول برگزاری سمینارها و وبینارهای شرکت فرآیند ارقام پرداز و اطلاعات بیشتری دریافت خواهید نمود.