مشارکت های اجتماعی

EN

مدل های کنترل نشتی

نوع پاسخگویی به نشت آب در لوله های توزیع و انتقال آب بطور کلی به دو صورت غیر فعال و فعال مدلسازی می شوند. در سیاست غیر فعال، پایش دقیقی بر روی شبکه انجام نشده و در صورت گزارش نشتی توسط مردم و نهادهای مختلف، نسبت به بر طرف کردن آن اقدام می شود. این روش مناسب شبکه هایی است که نشتی با سطح بسیار پایین (10 تا 15 درصد) وجود دارد. هر چند این مدل بسیار کم هزینه به نظر می رسد، اما با در نظر گرفتن عوامل موثر در بروز نشتی واضح است که بکار نگرفتن ابزارها و روش های مناسب برای مدیریت و نظارت شبکه و تجهیزات می تواند آثار مخرب فراوانی داشته باشد.