مشارکت های اجتماعی

EN

دستگاه های تست عملکرد کنتور آب

های تست عملکرد کنتورهای آب که به دستگاه تست کنتور معروف هستند، یک کنتور دقیق می باشند که به منظور صحت سنجی عملکرد کنتورهای آب طراحی و ساخته شده اند. به طبع سیستم تست عملکرد کنتورهای آب می بایست از خود کنتور دقیق تر باشد تا بتواند ملاک دقت در اندازه گیری قرارگیرد. پیش از معرفی سیستم های تست کنتور مختصری از انواع کنتورهای آب را بررسی می نماییم: کنتورهای آب (Water Meter) ابزار اندازه گیری میزان حجم آب عبوری یا مصرفی می باشند ، کنتورها با واحد مترمکعب یا لیتر یا گالن و فوت مکعب حجم آب مصرفی را اندازه گیری و نمایش می دهند.