مشارکت های اجتماعی

EN

درکی از نشت یابی آکوستیک

صدای "هیس" و "ووش" که اغلب شبیه صدای نویز ثابت ایستا می مانند، تنها اصواتی هستند که همواره در نشتی لوله های آب با فشار 2 بار به بالا حضور دارند. احتمال وجود انواع دیگر اصوات نیز وجود دارد، اما معمولا به اندازه کافی بلند نیستند. بنابراین وجود نشتی با شنیدن نوع نخست صدا، مشخص می شود.