مشارکت های اجتماعی

EN

آب بدون درآمد چیست؟ ( بخش دوم)

در بخش اول، تعریف آب بدون درآمد و بخش های ذیل آن ارائه شد، در این بخش سیاست های کشور ژاپن بعنوان کشور پیشرو در کاهش هدر رفت آب در جهان ارائه می گردد. سیاست گذاری کشورهای موفق در زمینه کاهش آب بدون درآمد و کنترل نشت می تواند سرمشق خوبی باشد و الگویی برای فعالیت مشابه هر چند نیازمند بومی سازی و منطبق نمودن برنامه ها با نیازهای بومی و زیرساخت های کشور می باشد.