مشارکت های اجتماعی

EN

کشف انشعابات غیرمجاز

Illegal Connection Detection

کشف انشعابات غیرمجاز

در بخش کاهش هدررفت آب و کاهش آب بدون درآمد یکی از پارامترها مصارف مرتبط با انشعابات غیرمجاز مشترکین مسکونی و صنعتی می باشد در هدررفت های ظاهری دسته بندی میشوند. انشعابات غیرمجاز فارغ از خسارات مالی به شرکت های تامین کننده ی آب، خسارات ناشی از ایجاد آلودگی بدلیل عملکرد غیر استاندارد نیز ایجاد می کنند و بطور عموم فرهنگ مصرف و رفتار دیگر مشترکین را بسرعت تحت الشعاع قرار می دهد لذا کشف و حذف اشنعابات غیرمجاز بسیار پر اهمیت می باشد در این بخش تکنیک های کشف انشعابات غیرمجاز معرفی می گردد.
انشعابات غیرمجاز در خطوط انتقال نفت و میعانات نفتی نیز یکی دیگری از انواع این معظل در صنعت انرژی می باشد، اینگونه انشعابات غیرمجاز موجب آلودگی های زیست محیطی ، خسارات مالی بسیار زیاد ، اختلال در فشار ، ایجاد تخریب در عایق و پوشش لوله ها و فراهم آوردن موجبات خردگی شبکه می شوند.

به منظور آشنایی بیشتر با کاربردهای محصولات حوزه نفت و گاز شرکت فرآیند ارقام پرداز (دانش بنیان تولیدی) می توانید مطالب مفیدی در بخش مقالات و مطالعات موردی بدست بیاورید.