مشارکت های اجتماعی

EN

کاهش آب بدون درآمد

Non-Revenue Water Reduction

کاهش آب بدون درآمد

آب بدون درآمد یا آب بحساب نیامده، تفاوت مقادیر آب تولید شده و آماده ی مصرف با میزان آب محاسبه شده از مصرف مشترکین می باشد. این پارامتر که بصورت درصد مورد بررسی قرار می گیرد نشانه ای از وضعیت میزان هدررفت ظاهری و واقعی شبکه انتقال و توزیع آب یک شهر، استان یا کشور را نشان می دهد. تکنیک های مختلفی جهت کاهش آب بدون درآمد وجود دارد که با توجه به شرایط شبکه و جامعه مصرف کننده و اقلیم کشور و سیاست های اجرایی انتخاب و اجرا می شوند. در کشورهای دارای تنش آبی همچون ایران این مهم جایگاه ویژه ای در تامین پایدار آب دارد. در این بخش برخی از کاربردهای محصولات سخت افزاری و نرم افزاری شرکت فرآیند ارقام پرداز در راستای کاهش آب بدون درآمد ارائه میشود.
آب بدون درآمد بصورت درصد نمایش داده میشود و نشان دهنده توسعه یافتگی در بخش های بسیاری همچون ساسیت گذاری ، فرهنگ سازی ، اندازه گیری ، کنترل و پایش در صنعت آب هر کشور را نشان می دهد.

به منظور آشنایی بیشتر با کاربردهای محصولات حوزه نفت و گاز شرکت فرآیند ارقام پرداز (دانش بنیان تولیدی) می توانید مطالب مفیدی در بخش مقالات و مطالعات موردی بدست بیاورید.