مشارکت های اجتماعی

EN

شناسایی و عیب یاب خطوط کابل برق

Cable Fault Locating

شناسایی و عیب یاب خطوط کابل برق

عیوب مرتبط با کابل های برق مدفون در خاک تنوع بسیاری داشته و با توجه به شرایط و وضعیت شبکه تکنیک ها و تجهیزات مختلفی جهت کشف و تعیین موقعیت عیوب کابل های برق وجود دارد. در این بخش برخی از روش ها و تجهیزات شرکت مرتبط با این کاربرد معرفی میگردد.
شرکت فرآیند ارقام پرداز در حوزه های زیر محصولات پیشرفته و دقیق خود را ارائه می نماید:

مسیریابی و تهیه نقشه کابل های برق مدفون (کابل های دارای جریان یا بدون جریان) Power Cable Locator LV, MV
تشخیص دهنده های کابل های برق بین دسته کابل یا تشخیص هادی داخل یک کابل Cable Identifier LV, MV
عیب یاب های عایق کابل های برق مدفون Power Cable Fault Locating

به منظور آشنایی بیشتر با کاربردهای محصولات حوزه نفت و گاز شرکت فرآیند ارقام پرداز (دانش بنیان تولیدی) می توانید مطالب مفیدی در بخش مقالات و مطالعات موردی بدست بیاورید.