پشتیبانی فنی محصول

پشتیبانی فنی محصول

پس از تایید اصالت درخواست کننده، اطلاعات درخواستی در اسرع وقت به شماره همراه و یا ایمیل ارائه شده ارسال میگردد.
اطلاعات ارسالی شامل:
۱- وضعیت گارانتی و خدمات و پشتیبانی فنی محصول
۲- دفعات و موضوع سرویس و خدمات فنی ارائه شده به محصول
۳- دفعات استفاده از سرویس رایگان سالیانه

به منظور حفظ حریم اطلاعاتی مشتریان تا احراز کامل مشخصات متقاضی ارائه اطلاعات مقدور نمی باشد و در صورت عدم تایید درخواست کننده ی اطلاعات، مشخصات و درخواست نامبرده کتبا به اطلاع خریدار محصول می رسد.