مارکر و مارکریاب تاسیساتی

EMS (Electronic Marker System) ، سیستم های نشانه گذاری نقاط پر اهمیت شبکه تاسیسات، جایگزین علامت گذاری با رنگ و نشانه گذاری های فیزیکی ، ایمن با طول عمر بیش از 50 سال بدون استفاده از باتری و قابل آشکارسازی در زیر آوار و خاک در عمق بیش از 2 متر ، مدرن ترین تجهیزات جهت نشانه گذاری شیرخط ها و انتهای خطوط و … شبکه تاسیسات و آشکارسازی در هر شرایط در زمان بسیار کم

مارکر و مارکریاب تاسیساتی

مارکر و مارکریاب تاسیساتی

مارکر و مارکریاب تاسیساتی