تجهیزات تست غیرمخرب

سیستم تصویربرداری به روش رادار با عملکرد بسیار سریع و نتایج قابل اعتماد جهت کاهش ریسک آشکارسازی آرماتورها، کابل های پیش تنیده و انواع اهداف فلزی و غیر فلزی مدفون در بتن و دیگر سطوح

تجهیزات تست غیرمخرب