انتقادات و پیشنهادات

با سپاس از زمانی که صرف تکمیل فرم زیر می نمایید نظرات شما به عنوان دریافت کننده خدمات از این شرکت راهنمای این مجموعه در جهت رفع نواقص و کاستی ها خواهد بود امید است با ارائه نظرات شما بتوانیم در خدمت رسانی و کسب رضایت مشتریان خود موفق تر عمل نماییم.