شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز، شرکت برتر سیزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب