دومین همایش ملی «مدیریت و مصرف آب با رویکرد کاهش هدر رفت آب»