تولید و راه اندازی اندازه های جدید نانوک تا پایان سال 2019