برگزاری کارگاه آموزشی در همایش ملی مدیریت مصرف و هدررفت آب