برگزاری جلسه آموزشی نرم افزار تخصصی EKKO - Project